A #jövőbajnokai képekben – nyereményjáték részvételi szabályzat
2023.05. 16. 07:00 – 2023.06.16. 23:59

Fotó: Antal Zsuzsanna Photography

 

1. A JÁTÉK ÉS SZERVEZŐJE
Jelen szabályzat a ‘A #jövőbajnokai képekben” elnevezésű nyereményjátékra vonatkozik (továbbiakban: Játék), mely Játék a Kincsem Park – Nemzeti Lóverseny hivatalos Facebook oldalán zajlik 2023. május 16. 07:00 – 2023. június 16. 23:59 között.
A Játék Szervezője és Lebonyolítója a Kincsem Nemzeti Lóverseny- és Lovas Stratégiai Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4., Adószám: 23581078-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-972385) (továbbiakban: Szervező). A Nyereményeket a Szervező biztosítja.

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1. A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki megfelel a következő feltételeknek: 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, vagy 18 év alatti, korlátozottan cselekvőképes személy azzal a feltétellel, hogy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. (továbbiakban: Játékos).
2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
2.3. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát.
A Játékos a részvétellel automatikusan elfogadja, hogy nyertessé válása esetén a Szervező hivatalos Facebook oldalán nevét a nyertesség tényéről szóló posztban közzé tegye.
2.4. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
2.5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A JÁTÉK MENETE
A Játék időtartama: 2023.05. 16. 07:00 – 2023.06.16. 23:59
A Játék részletes szabályai:
A játékosoknak 2023.05. 16. 07:00 – 2023.06.16. 23:59 között kell 2023. 04.01. után született angol telivér vagy ügető fajtájú csikójukról készített fényképüket és/vagy videójukat, valamint az alábbi adatokat elküldeni a Szervező részére direkt üzenetben a Kincsem Park – Nemzeti Lóverseny hivatalos Facebook oldalára vagy a botond.kovacs@kincsempark.hu e-mail címre:
– A tenyésztő neve
– A tulajdonos neve
– A csikó születési helye
– A csikó származása
A feltöltött fényképeknek és/vagy videóknak éleseknek kell lenniük és meg kell felelniük a Facebook felhasználási feltételeinek és irányelveinek.

A Nyertesek kiválasztása:
A Játék időtartama alatt a Játékosok által beküldött és a Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelelő fényképek és/vagy videók a Szervező által a Kincsem Park – Nemzeti Lóverseny Facebook oldalán A #jövőbajnokai képekben albumba feltöltésre kerülnek, fajtánként (angol telivér, ügető) a három legtöbb lájkot összegyűjtő fénykép és/vagy videó beküldője részesül nyereményben.
Egy Játékos több fényképpel és/vagy videóval is jelentkezhet, de csak a legtöbb like-ot összegyűjtő fénykép/videó kerül figyelembevételre a Nyertesek megállapításakor.
A Nyertesek száma:
6 fő összesen
Eredményhirdetés:
Az eredményhirdetésre 2023. június 19-én 13:00 óráig kerül sor.
Nyeremény:
A játékban részt vevő személyek, – akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket a Játék időtartama alatt fajtánként (angol telivér, ügető) az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Első díj
Az első legtöbb lájkot összegyűjtő Játékos
– Egy kétszemélyes, három fogásos ebéd 20.000 forint értékben a 2023-as Derby és Divat Fesztiválon
– Ajándékcsomag a csikó számára
– 5 db páros belépőjegy a 2023-as Derby és Divat Fesztiválra
Második díj
A második legtöbb lájkot összegyűjtő Játékos
– Ajándékcsomag a csikó számára
– 5 db páros belépőjegy a 2023-as Derby és Divat Fesztiválra
Harmadik díj
A harmadik legtöbb lájkot összegyűjtő Játékos
– 5 db páros belépőjegy a 2023-as Derby és Divat Fesztiválra
A nyeremények átvétele:
A nyereményt a Szervező a 2023-as Derby és Divat Fesztiválon biztosítja, a jegyeket PDF formátumban, email-ben küldi el.
A Nyertes kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele emiatt, illetve bármely olyan okból meghiúsul, melyért a Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és emiatt a nyeremény a továbbiakban nem vehető át.
A nyereményekkel kapcsolatos további rendelkezések: A Lebonyolítónak kötelessége a nyereményjáték Nyertesének kihirdetése, valamint a Nyertessel való kapcsolat felvétele a Nyertes kapcsolatfelvételi szándékát követő legkésőbbi 2 (két) munkanapon belül.
A Nyertes kihirdetése a Szervező hivatalos Facebook oldalára feltöltött új posztban történik, mely a nyertesség tényéről szól, benne a Nyertes nevének kiírásával, és a nyertes képek feltöltésével, illetve arra vonatkozó kéréssel, hogy a Nyertes vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel a reka.toth@kincsempark.hu címen keresztül vagy a Kincsem Park Facebook oldalán a privát üzeneteken keresztül.
Amennyiben a Nyertes jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból nem jogosult a nyeremény átvételére, helyette pótnyertes hirdetése lehetséges. A pótnyertesre szintén a Játékosokra / Nyertesekre leírtak irányadók.
A Nyertesnek az e-maliben kapcsolatfelvételt követő 3 napon belül a Lebonyolító erre irányuló kérése esetén szükséges lehet megadni a Lebonyolító számára személyes adataikat válaszüzenetben, mely tartalmazza nevüket, e-mail címüket, születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét, lakcímüket, adóazonosító jelüket, valamint telefonszámukat és TAJ számukat.
A Játékosok személyes adatainak megadása ugyan önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy nyertesség esetén a nyeremény átvételéhez szükséges feltétel.
A Nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kérheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a Nyertes korlátozottan cselekvőképes, legkésőbb a Nyeremény átvételekor köteles bemutatni a szülő, vagy törvényes képviselője írásos beleegyező nyilatkozatát vagy azt, legkésőbb a nyeremény átvételéig el kell küldenie a reka.toth@kincsempark,hu e-mail címre.
A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a Játékszabályzatban meghatározott valamely ok miatt kizárásra kerül
– az általa megadott személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy tévesek.
– a Nyertessel bármely olyan okból nem sikerül felvenni a kapcsolatot, mely a Szervező és a Lebonyolító felelősségi körén kívül esik
– a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező és Lebonyolító rendelkezésére bocsátani írásban,
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert és a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesz részt a Játékban,
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja.
– korlátozottan cselekvőképes nyertes nem mutatja be vagy küldi el szülőjének, illetve törvényes képviselőjének beleegyező nyilatkozatát legkésőbb a nyeremény átvételéig.

4. ADATVÉDELEM
1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelők az adatokat az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítja, kizárólag a jelen Játékszabályzatban részletezett célra, és kizárólag a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre, illetve panaszkezelési eljárása során használja fel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően az Adatkezelőt felelősség nem terheli.
2. A Játék résztvevőinek adatait az Adatkezelő a 4.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
3. A Játékos az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
A visszavonás kézhezvételét követően az Adatkezelő a Játékos nevét és minden egyéb személyes adatát haladéktalanul törli. Az adatkezelő a visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosít úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
Visszavonó nyilatkozat elektronikus levél útján történő megküldése esetén szükséges, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot arról az e-mail címről küldje meg, amelyet a regisztráció során felhasznált. A Játékos a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó e-mail-t a ugyfeszolgalat@lovifogadas.hu e-mail címre küldheti meg.
Visszavonó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén kérjük, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot az alábbi címre szíveskedjen megküldeni: cím: ugyfeszolgalat@lovifogadas.hu
1. Az Adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az ugyfeszolgalat@lovifogadas.hu e-mail címen keresztül.
2. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, az adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
3. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a személyazonosságát igazoló nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím, adószám, személyigazolványszám), az Adatkezelő a nyeremény átadása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
4. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait az Adatkezelő jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények átadása céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.
5. A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén a Szervező a nyerés tényét, továbbá a Nyertesek nevét a hivatalos Facebook oldalán közzétegye.
6. A Játékosok személyes adatait az Adatkezelő kizárólag a Játékosokkal történőkommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.
7. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Felhívjuk a Játékosok szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi törvényben ismertetett jogainak részletes megismerése a valamennyi Játékos érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, hogy Játékosként ismerje meg az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit!

5. PANASZKEZELÉS
A Játékosoknak joguk van az eredmény kihirdetését követő 14 (tizennégy) napon belül írásos panasszal élniük. A határidő lejárta után beérkezett panaszok nem kerülnek elbírálásra. Az írásos panaszokat az ugyfeszolgalat@lovifogadas.hu címre szíveskedjenek beküldeni a következő tárgyban „Lóversenyes nyereményjáték”.
1. Az írásban benyújtott panasznak tartalmaznia kell: a) a panasztevő Játékos neve és címe; b) panasz részletes leírása, a panaszt alátámasztó iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok, amennyiben ilyenek vannak.
2. A panasztevők a panasz elbírálásáról írásos tájékoztatást kapnak, elektronikus formában a panasz elbírálását követő 14 (tizennégy) napon belül, a panasztevő által megadott címre. Az Adatkezelő a panasztevő személyes adatait csak és kizárólag a panaszkezelés idején, és panaszkezelés céljára használhatja fel, a panasz kezelése után az adatok törlésre kerülnek.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező hivatalos Facebook oldalán teszi közzé.
2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos Facebook oldalán. A résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat az Adatkezelő kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.
A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.