A JÁTÉK ÉS SZERVEZŐJE

Jelen szabályzat a “Nyerj bögrét” Játék a Kincsem Park Facebook oldalán zajlik 2021. május 4. – 2021. május 25. között.

A Játék Szervezője a Kincsem Nemzeti Lóverseny- és Lovas Stratégiai Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4., Adószám: 23581078-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-972385) (továbbiakban: Szervező). A Nyereményeket a Szervező biztosítja.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban részt vehet minden Facebook felhasználói fiókkal rendelkező természetes személy, aki megfelel a következő feltételeknek: 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, vagy 18 év alatti, korlátozottan cselekvőképes személy azzal a feltétellel, hogy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. (továbbiakban: Játékos).

A Játékból ki vannak zárva a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát.

A Játékos a részvétellel automatikusan elfogadja, hogy nyertessé válása esetén a Szervező hivatalos Facebook oldalán nevét a nyertesség tényéről szóló posztban közzé tegye.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A JÁTÉK MENETE

A Játék időtartama: 2021. május 4. 11.00 – 2021. május 25. 24.00 (4×1 nap)

A Játék részletes szabályai:

A játékosoknak a Kincsem Park Facebook oldalán feltett kvíz kérdésére kell helyesen válaszolni. A játék időtartamán belül minden kedden új kérdés van, válaszadásra szerdán 19:00 óráig van lehetőség.

Minden Játékos egy hozzászólását veszi figyelembe a Szervező.

A Nyertesek kiválasztása:

A Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelelő játékosok közül a nyertesek minden szerdán 24.00-ig kerülnek kisorsolásra a Fanpagekarma oldal segítségével. A Nyertesek száma: 4 fő összesen

Eredményhirdetés:

Az eredményhirdetésre minden csütörtökön 20.00 óráig kerül sor.

Nyeremény:

4 db lovas tematikájú bögre (4 x 1 db)

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyeremények átvétele:

A nyereményeket a Szervező postai úton küldi el, illetve személyesen is átvehetők a Kincsem Parkban.

A Nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertesek ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele emiatt, illetve bármely olyan okból meghiúsul, melyért a Szervező nem felelős, és emiatt a nyeremény a továbbiakban nem vehető át.

A nyereményekkel kapcsolatos további rendelkezések: A Szervezőnek kötelessége a nyereményjáték Nyerteseinek kihirdetése, valamint a Nyertesekkel való kapcsolat felvétele a Nyertesek kapcsolatfelvételi szándékát követő 2 (két) munkanapon belül.

A Nyertesek kihirdetése a Szervező hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésben történik, mely a nyertesség tényéről szól, benne a Nyertesek nevének kiírásával, illetve arra vonatkozó kéréssel, hogy a Nyertesek vegyék fel a kapcsolatot a Szervezővel az titkarsag@kincsempark.hu címen keresztül vagy a Kincsem Park Facebook oldalán a privát üzeneteken keresztül.

Amennyiben a Nyertes jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból nem jogosult a nyeremény átvételére, helyette pótnyertes hirdetése lehetséges. A pótnyertesre szintén a Játékosokra / Nyertesekre leírtak irányadók.

A Nyerteseknek a kapcsolatfelvételt követő 3 napon belül a Szervező erre irányuló kérése esetén szükséges lehet megadni a Szervező számára személyes adataikat válaszüzenetben, mely tartalmazza nevüket, e-mail címüket, születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét, lakcímüket, adóazonosító jelüket, valamint telefonszámukat és TAJ számukat.

A Játékosok személyes adatainak megadása ugyan önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy nyertesség esetén a nyeremény átvételéhez szükséges feltétel.

A Nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kérheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a Nyertes korlátozottan cselekvőképes, legkésőbb a Nyeremény átvételekor köteles bemutatni a szülő, vagy törvényes képviselője írásos beleegyező nyilatkozatát vagy azt, legkésőbb a nyeremény átvételéig el kell küldenie titkarsag@kincsempark.hu e-mail címre.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– a Játékszabályzatban meghatározott valamely ok miatt kizárásra kerül az általa megadott személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy tévesek.

– a Nyertessel bármely olyan okból nem sikerül felvenni a kapcsolatot, mely a Szervező felelősségi körén kívül esik,

– a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban,

– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert és a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesz részt a Játékban,

– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja,

– korlátozottan cselekvőképes nyertes nem mutatja be vagy küldi el szülőjének, illetve törvényes képviselőjének beleegyező nyilatkozatát legkésőbb a nyeremény átvételéig.

ADATVÉDELEM

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő az adatokat az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítja, kizárólag a jelen Játékszabályzatban részletezett célra, és kizárólag a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre, illetve panaszkezelési eljárása során használja fel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

A Játék résztvevőinek adatait az Adatkezelő fentiekben meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

A Játékos az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A visszavonás kézhezvételét követően az Adatkezelő a Játékos nevét és minden egyéb személyes adatát haladéktalanul törli. Az adatkezelő a visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosít úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

Visszavonó nyilatkozat elektronikus levél útján történő megküldése esetén szükséges, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot arról az e-mail címről küldje meg, amelyet a regisztráció során felhasznált. A Játékos a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó e-mail-t a titkarsag@kincsempark.hu e-mail címre küldheti meg.

Visszavonó nyilatkozat megküldése esetén kérjük, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot az alábbi címre szíveskedjen megküldeni: cím: titkarsag@kincsempark.hu

Az Adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az titkarsag@kincsempark.hu e-mail címen keresztül.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, az adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a személyazonosságát igazoló nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím, adószám, személyigazolványszám), az Adatkezelő a nyeremény átadása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait az Adatkezelő jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények átadása céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén a Szervező a nyerés tényét, továbbá a Nyertesek nevét a hivatalos Facebook oldalán közzétegye.

A Játékosok személyes adatait az Adatkezelő kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a Játékosok szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi törvényben ismertetett jogainak részletes megismerése a valamennyi Játékos érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, hogy Játékosként ismerje meg az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit!

PANASZKEZELÉS

A Játékosoknak joguk van az eredmény kihirdetését követő 14 (tizennégy) napon belül írásos panasszal élniük. A határidő lejárta után beérkezett panaszok nem kerülnek elbírálásra. Az írásos panaszokat az titkarsag@kincsempark.hu címre szíveskedjenek beküldeni a következő tárgyban „Nyerj bögrét”.

Az írásban benyújtott panasznak tartalmaznia kell:

a) a panasztevő Játékos neve és címe;

b) panasz részletes leírása, a panaszt alátámasztó iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok, amennyiben ilyenek vannak.

A panasztevők a panasz elbírálásáról írásos tájékoztatást kapnak, elektronikus formában a panasz elbírálását követő 14 (tizennégy) napon belül, a panasztevő által megadott címre. Az Adatkezelő a panasztevő személyes adatait csak és kizárólag a panaszkezelés idején, és panaszkezelés céljára használhatja fel, a panasz kezelése után az adatok törlésre kerülnek.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező hivatalos Facebook oldalán teszi közzé.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos Facebook oldalán. A résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat az Adatkezelő kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Budapest, 2021. április 28.