A JÁTÉK ÉS SZERVEZŐJE
Jelen szabályzat a “Érkezz 4 barátoddal a X. jubileumi HOLI PEACE fesztiválra!” elnevezésű Facebook nyereményjátékra vonatkozik (továbbiakban: Játék), mely Játék a “Kincsem Park – Nemzeti Lóverseny” Facebook oldalán zajlik 2022. 06. 01. 00:01 – 2022. 06. 07. 23:59 között.
A Játék Szervezője a Kincsem Nemzeti Lóverseny- és Lovas Stratégiai Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4., Adószám: 23581078-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-972385) (továbbiakban: Szervező). A Nyereményeket a WIM Group Kft. (székhely: 1043 Budapest, Tél utca 3-7. 1. em. 3., Adószám: 14623635-2-41, Cégjegyzékszám: 01 09 322787) biztosítja.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A Játékban részt vehet minden Facebook felhasználói fiókkal rendelkező természetes személy, aki megfelel a következő feltételeknek: 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy. (továbbiakban: Játékos).
A Játékból ki vannak zárva a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát.
A Játékos a részvétellel automatikusan elfogadja, hogy nyertessé válása esetén a Szervező hivatalos Facebook oldalán nevét a nyertesség tényéről szóló posztban közzé tegye.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A JÁTÉK MENETE
A Játék időtartama: 2022. 06. 01. 00:01 – 2022.06.07. 23:59
A Játék részletes szabályai:
A játékosoknak a „Érkezz 4 barátoddal a X. jubileumi HOLI PEACE fesztiválra!” című posztot kell kedvelnie és a poszt alatt kommentelnie.

A Nyertesek kiválasztása:
A Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelelő játékosok közül a nyertes 2022. 06.08. 16:00 óráig kerülnek kisorsolásra a commentpicker.com oldal segítségével. A Nyertesek száma: 1 fő összesen, aki 5 belépőjegyet kap
Eredményhirdetés:
Az eredményhirdetésre 2022. 06.08.-án 17:00 óráig kerül sor.
Nyeremény:
5 db normál, egyszeri belépésre alkalmas belépőjegy a X. Holi Peace Budapest 2022 The Biggest Color Festival 06.10 rendezvényre. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyeremények átvétele:
A nyeremény átvételére a rendezvény helyszínén, (1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.) belépéskor van lehetőség.
A Nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertesek ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele emiatt, illetve bármely olyan okból meghiúsul, melyért a Szervező nem felelős, és emiatt a nyeremény a továbbiakban nem vehető át.
A nyereményekkel kapcsolatos további rendelkezések: A Szervezőnek kötelessége a nyereményjáték Nyerteseinek kihirdetése, valamint a Nyertesekkel való kapcsolat felvétele a Nyertesek kapcsolatfelvételi szándékát követő 1 (egy) munkanapon belül.
A Nyertesek kihirdetése a Szervező hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésben történik, mely a nyertesség tényéről szól, benne a Nyertesek nevének kiírásával, illetve arra vonatkozó kéréssel, hogy a Nyertesek vegyék fel a kapcsolatot a Szervezővel a Kincsem Park Facebook oldalán a privát üzeneteken keresztül.
Amennyiben a Nyertes jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból nem jogosult a nyeremény átvételére, helyette pótnyertes hirdetése lehetséges. A pótnyertesre szintén a Játékosokra / Nyertesekre leírtak irányadók.
A Nyerteseknek a kapcsolatfelvételt követő 1 napon belül a Szervező erre irányuló kérése esetén szükséges lehet megadni a Szervező számára személyes adataikat válaszüzenetben, mely tartalmazza nevüket, e-mail címüket, születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét, lakcímüket, adóazonosító jelüket, valamint telefonszámukat és TAJ számukat.
A Játékosok személyes adatainak megadása ugyan önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy nyertesség esetén a nyeremény átvételéhez szükséges feltétel.
A Nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kérheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a Nyertes korlátozottan cselekvőképes, legkésőbb a Nyeremény átvételekor köteles bemutatni a szülő, vagy törvényes képviselője írásos beleegyező nyilatkozatát vagy azt, legkésőbb a nyeremény átvételéig el kell küldenie titkarsag@kincsempark.hu e-mail címre.
A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a Játékszabályzatban meghatározott valamely ok miatt kizárásra kerül az általa megadott személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy tévesek.
– a Nyertessel bármely olyan okból nem sikerül felvenni a kapcsolatot, mely a Szervező felelősségi körén kívül esik,
– a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban,
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert és a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesz részt a Játékban,
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja,
– korlátozottan cselekvőképes nyertes nem mutatja be vagy küldi el szülőjének, illetve törvényes képviselőjének beleegyező nyilatkozatát legkésőbb a nyeremény átvételéig.

ADATVÉDELEM
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő az adatokat az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítja, kizárólag a jelen Játékszabályzatban részletezett célra, és kizárólag a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre, illetve panaszkezelési eljárása során használja fel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően az Adatkezelőt felelősség nem terheli.
A Játék résztvevőinek adatait az Adatkezelő fentiekben meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltásinyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
A Játékos az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
A visszavonás kézhezvételét követően az Adatkezelő a Játékos nevét és minden egyéb személyes adatát haladéktalanul törli. Az adatkezelő a visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosít úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
Visszavonó nyilatkozat elektronikus levél útján történő megküldése esetén szükséges, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot arról az e-mail címről küldje meg, amelyet a regisztráció során felhasznált. A Játékos a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó e-mail-t a titkarsag@kincsempark.hu e-mail címre küldheti meg.
Visszavonó nyilatkozat megküldése esetén kérjük, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot az alábbi címre szíveskedjen megküldeni: cím: titkarsag@kincsempark.hu
Az Adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az titkarsag@kincsempark.hu e-mail címen keresztül.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, az adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a személyazonosságát igazoló nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím, adószám, személyigazolványszám), az Adatkezelő a nyeremény átadása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait az Adatkezelő jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények átadása céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.
A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén a Szervező a nyerés tényét, továbbá a Nyertesek nevét a hivatalos Facebook oldalán közzétegye.
A Játékosok személyes adatait az Adatkezelő kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Felhívjuk a Játékosok szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi törvényben ismertetett jogainak részletes megismerése a valamennyi Játékos érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, hogy Játékosként ismerje meg az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit!

PANASZKEZELÉS
A Játékosoknak joguk van az eredmény kihirdetését követő 14 (tizennégy) napon belül írásos panasszal élniük. A határidő lejárta után beérkezett panaszok nem kerülnek elbírálásra. Az írásos panaszokat az titkarsag@kincsempark.hu címre szíveskedjenek beküldeni a következő tárgyban „Nyerj páros belépőt az Ügetőszilveszter 2019 rendezvényre”.
Az írásban benyújtott panasznak tartalmaznia kell:
1. a) a panasztevő Játékos neve és címe;
2. b) panasz részletes leírása, a panaszt alátámasztó iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok, amennyiben ilyenek vannak.
A panasztevők a panasz elbírálásáról írásos tájékoztatást kapnak, elektronikus formában a panasz elbírálását követő 14 (tizennégy) napon belül, a panasztevő által megadott címre. Az Adatkezelő a panasztevő személyes adatait csak és kizárólag a panaszkezelés idején, és panaszkezelés céljára használhatja fel, a panasz kezelése után az adatok törlésre kerülnek.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező hivatalos Facebook oldalán teszi közzé.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos Facebook oldalán. A résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat az Adatkezelő kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.