1. A JÁTÉK ÉS SZERVEZŐJE
Jelen szabályzat a Szavazz az Év Lovára és nyerj ajándékcsomagot! elnevezésű nyereményjátékra vonatkozik (továbbiakban: Játék), mely a https://forms.gle/Kh4ARYterxURu2i47 linken elérhető internetes felületen zajlik 2021. december 10. 12:00 – 2021. december 15. 23:59 között.
A Játék Szervezője és Lebonyolítója a Kincsem Nemzeti Lóverseny- és Lovas Stratégiai Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4., Adószám: 23581078-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-972385) (továbbiakban: Szervező). A Nyereményeket a Szervező biztosítja.

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1. A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki megfelel a következő feltételeknek:
18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, vagy 18 év alatti, korlátozottan cselekvőképes személy azzal a feltétellel, hogy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. (továbbiakban: Játékos).
2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító tisztségviselői, alkalmazottai és azok a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
3. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályzatát.
A Játékos a részvétellel automatikusan elfogadja, hogy nyertessé válása esetén a Szervező hivatalos Facebook oldalán nevét a nyertesség tényéről szóló posztban közzé tegye.
4. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
5. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A JÁTÉK MENETE
A Játék időtartama:
2021. december 10. 12:00 – 2021. december 15. 23:59
A Játék részletes szabályai:
A Játékosnak a https://forms.gle/Kh4ARYterxURu2i47 linken kell a megadott lovak közül bármelyikre szavaznia, hogy ki nyerje 2021. „Év Lova” címét.
Egy Játékos csak egy lóra szavazhat, minden email címről csak egy szavazatot veszünk érvényesnek.
A Nyertes kiválasztása: A Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek megfelelő szavazatot sorsolják.
A Nyertesek száma:1 fő
Eredményhirdetés: Az eredményhirdetésre 2021. december 17-én 16:00 – 20:00 között kerül sor.
Nyeremény: 1db Kincsem Parkos ajándékcsomag, melynek értéke 9999 forint.
A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyeremények átvétele: A nyeremények átvételére személyesen van lehetőség, 2022.01.03. és 2022.01.31. között a Kincsem Park területén (1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.) a recepción. A Nyertes személyazonosságuk okmánnyal történő igazolása után egy, a Lebonyolító által írt átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolják a Nyeremény átvételét.
A Nyertes köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele emiatt, illetve bármely olyan okból meghiúsul, melyért a Szervező és a Lebonyolító nem felelős, és emiatt a nyeremény a továbbiakban nem vehető át.
A nyereményekkel kapcsolatos további rendelkezések:
A Lebonyolítónak kötelessége a nyereményjáték Nyertesének kihirdetése, valamint a Nyertessel való kapcsolat felvétele a Nyertes kapcsolatfelvételi szándékát követő legkésőbbi 2 (két) munkanapon belül.
A Nyertes kihirdetése a Szervező hivatalos Facebook oldalára feltöltött új posztban történik, mely a nyertesség tényéről szól, benne a Nyertes nevének kiírásával, illetve arra vonatkozó kéréssel, hogy a Nyertes vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel a posztban megjelölt email címen keresztül.
Amennyiben a Nyertes jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból nem jogosult a nyeremény átvételére, helyette pótnyertes hirdetése lehetséges. A pótnyertesre szintén a Játékosokra / Nyertesekre leírtak irányadók.
A Nyertesnek az emailben kapcsolatfelvételt követő 3 napon belül a Lebonyolító erre irányuló kérése esetén szükséges lehet megadni a Lebonyolító számára személyes adataikat válaszüzenetben, mely tartalmazza nevüket, e-mail címüket, születési helyüket, idejüket, anyjuk nevét, lakcímüket, adóazonosító jelüket, valamint telefonszámukat és TAJ számukat.
A Játékosok személyes adatainak megadása ugyan önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy nyertesség esetén a nyeremény átvételéhez szükséges feltétel.
A Nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kérheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.
Amennyiben a Nyertes korlátozottan cselekvőképes, legkésőbb a Nyeremény átvételekor köteles bemutatni a szülő, vagy törvényes képviselője írásos beleegyező nyilatkozatát vagy azt, legkésőbb a nyeremény átvételéig el kell küldenie titkarsag@kincsempark.hu email címre.
A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
– a Játékszabályzatban meghatározott valamely ok miatt kizárásra kerül
– az általa megadott személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy tévesek.
– a Nyertessel bármely olyan okból nem sikerül felvenni a kapcsolatot, mely a Szervező és a Lebonyolító felelősségi körén kívül esik
– a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező és Lebonyolító rendelkezésére bocsátani írásban,
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert és a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesz részt a Játékban,
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja.
– korlátozottan cselekvőképes nyertes nem mutatja be vagy küldi el szülőjének, illetve törvényes képviselőjének beleegyező nyilatkozatát legkésőbb a nyeremény átvételéig.

4. ADATVÉDELEM
1. A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelők az adatokat az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítja, kizárólag a jelen Játékszabályzatban részletezett célra, és kizárólag a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre, illetve panaszkezelési eljárása során használja fel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően az Adatkezelőt felelősség nem terheli.
2. A Játék résztvevőinek adatait az Adatkezelő a 4.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.
3. A Játékos az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
A visszavonás kézhezvételét követően az Adatkezelő a Játékos nevét és minden egyéb személyes adatát haladéktalanul törli. Az adatkezelő a visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget biztosít úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
Visszavonó nyilatkozat elektronikus levél útján történő megküldése esetén szükséges, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot arról az e-mail címről küldje meg, amelyet a regisztráció során felhasznált. A Játékos a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó e-mail-t a titkarsag@kincsempark.hu e-mail címre küldheti meg.
Visszavonó nyilatkozat postai úton történő megküldése esetén kérjük, hogy a Játékos a visszavonó nyilatkozatot az alábbi címre szíveskedjen megküldeni: cím: titkarsag@kincsempark.hu
4. Az Adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről a titkarsag@kincsempark.hu e-mail címen keresztül.
5. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, az adatkezelő tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
6. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a személyazonosságát igazoló nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, lakcím, adószám, személyi igazolványszám), az Adatkezelő a nyeremény átadása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
7. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait az Adatkezelő jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények átadása céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.
8. A Játékosok személyes adatait az Adatkezelő kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.
9. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Felhívjuk a Játékosok szíves figyelmét, hogy az adatvédelmi törvényben ismertetett jogainak részletes megismerése a valamennyi Játékos érdeke. Mivel a jogszabályok nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetőek, javasoljuk és kérjük, hogy Játékosként ismerje meg az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit!

5. PANASZKEZELÉS
A Játékosoknak joguk van az eredmény kihirdetését követő 14 (tizennégy) napon belül írásos panasszal élniük. A határidő lejárta után beérkezett panaszok nem kerülnek elbírálásra. Az írásos panaszokat a titkarsag@kincsempark.hu címre szíveskedjenek beküldeni a következő tárgyban „Szavazz az év lovára és nyerj ajándékcsomagot! nyereményjáték”.
2. Az írásban benyújtott panasznak tartalmaznia kell: a) a panasztevő Játékos neve és címe; b) panasz részletes leírása, a panaszt alátámasztó iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok, amennyiben ilyenek vannak.
3. A panasztevők a panasz elbírálásáról írásos tájékoztatást kapnak, elektronikus formában a panasz elbírálását követő 14 (tizennégy) napon belül, a panasztevő által megadott címre. Az Adatkezelő a panasztevő személyes adatait csak és kizárólag a panaszkezelés idején, és panaszkezelés céljára használhatja fel, a panasz kezelése után az adatok törlésre kerülnek.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A részvételi feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező hivatalos Facebook oldalán teszi közzé. A Szervező biztosítja a játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét kinyomtatott formában a Játék időtartama alatt a székhelyén is.
2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos Facebook és weboldalán. A résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat az Adatkezelő kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.
A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.