Közérdekű adatok

Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV HIVATALOS NEVE, SZÉKHELYE, POSTAI CÍME, TELEFONSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME, HONLAPJA, ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI

Hivatalos név: Magyar Lóversenyfogadást-szervező Korlátólt Felelőségű Társaság
Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4
Postacím: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4
Telefon: +361-433-0520
Email: titkarsag @ kincsempark hu

2. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZERVEZETI EGYSÉGEK MEGJELÖLÉSÉVEL, AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

Szervezeti ábra: Letöltés

3. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV VEZETŐINEK ÉS AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE (TELEFONSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME)

Név Munkakör/Tisztség Elérhetőség
Babochay Farkas György Felügyelő Bizottság Elnök titkarsag@kincsempark.hu 1101 Bp., Albertirsai út 2-4 +36 1 433-0520
Metz Kornél Nándor Felügyelő Bizottság Tag titkarsag@kincsempark.hu 1101 Bp., Albertirsai út 2-4 +36 1 433-0520
Kovács Gábor Felügyelő Bizottság Tag titkarsag@kincsempark.hu 1101 Bp., Albertirsai út 2-4 +36 1 433-0520
Szotyori Nagy Ádám Ügyvezető titkarsag@kincsempark.hu 1101 Bp., Albertirsai út 2-4 +36 1 433-0520
Horváth Zalán Ügyvezető helyettes titkarsag@kincsempark.hu 1101 Bp., Albertirsai út 2-4 +36 1 433-0520
Telkes Bálint Gazdasági igazgató titkarsag@kincsempark.hu 1101 Bp., Albertirsai út 2-4 +36 1 433-0520

4. A SZERVEZETEN BELÜL ILLETÉKES ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZETŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGE (TELEFONSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME) ÉS AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

5. TESTÜLETI SZERV ESETÉN A TESTÜLET LÉTSZÁMA, ÖSSZETÉTELE, TAGJAINAK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ, VAGY ALÁRENDELTSÉGÉBEN MŰKÖDŐ MÁS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK MEGNEVEZÉSE, ÉS 1. PONTBAN MEGHATÁROZOTT ADATAI

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

7. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ, ILLETVE RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE (POSTAI CÍME, TELEFONSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME), TEVÉKENYSÉGI KÖRE, KÉPVISELŐJÉNEK NEVE, A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV RÉSZESEDÉSÉNEK MÉRTÉKE

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

8. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE (POSTAI CÍME, TELEFONSZÁMA, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME), ALAPÍTÓ OKIRATA, KEZELŐ SZERVÉNEK TAGJAI

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

9. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE, SZÉKHELYE, A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVET ALAPÍTÓ JOGSZABÁLY MEGJELÖLÉSE, ILLETVE AZ AZT ALAPÍTÓ HATÁROZAT, A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPÍTÓ OKIRATA, VEZETŐJE, HONLAPJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYE

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

10. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT LAPOK NEVE, A SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ NEVE ÉS CÍME, VALAMINT A FŐSZERKESZTŐ NEVE

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

11. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELETTES, ILLETVE FELÜGYELETI SZERVÉNEK, HATÓSÁGI DÖNTÉSEI TEKINTETÉBEN A FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSÁRA JOGOSULT SZERVNEK, ENNEK HIÁNYÁBAN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELETT TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVNEK AZ 1. PONTBAN MEGHATÁROZOTT ADATAI

Az alapító és az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának teljes neve: honvédelmi miniszter

Székhely: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
Postacím: 1885 Budapest Pf. 25.
Telefon: + 36 1 474 1155
Fax: + 36 1 474 1285
Email: miniszter @ hm.gov.hu
Weboldal www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

 

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VAGY ÜGYREND, AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT HATÁLYOS ÉS TELJES SZÖVEGE

 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról
 • 2000. évi C. tv. a számvitelről
 • 1993. évi CXIV. tv. az állattenyésztésről
 • 1991. évi XXXIV. tv. a szerencsejáték szervezésről
 • 23/1991. FM-PM együttes rendelettel módosított 20/1991 FM-PM együttes rendelet

A szervezeti és működési szabályzat vállalatirányítást, tevékenységet, működést leíró kivonata Letöltés Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Letöltés

2. * AZ ORSZÁGOS ILLETÉKESSÉGŰ SZERVEK, VALAMINT A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ESETÉBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

3. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

4. ÁLLAMIGAZGATÁSI, ÖNKORMÁNYZATI, ÉS EGYÉB HATÓSÁGI ÜGYEKBEN ÜGYFAJTÁNKÉNT ÉS ELJÁRÁSTÍPUSONKÉNT A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE, HATÁSKÖR GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA ESETÉN A TÉNYLEGESEN ELJÁRÓ SZERV MEGNEVEZÉSE, ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE, AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK, ELJÁRÁSI ILLETÉKEK (IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK) MEGHATÁROZÁSA, ALAPVETŐ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ IRAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA (HELYE, IDEJE), ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE, AZ ÜGYINTÉZÉS HATÁRIDEJE (ELINTÉZÉSI, FELLEBBEZÉSI HATÁRIDŐ), AZ ÜGYEK INTÉZÉSÉT SEGÍTŐ ÚTMUTATÓK, AZ ÜGYMENETRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ HASZNÁLT LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOK, AZ IGÉNYBE VEHETŐ ELEKTRONIKUS PROGRAMOK ELÉRÉSE, IDŐPONTFOGLALÁS, AZ ÜGYTÍPUSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE, TÁJÉKOZTATÁS AZ ÜGYFELET MEGILLETŐ JOGOKRÓL ÉS AZ ÜGYFELET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

5. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT VAGY KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL FINANSZÍROZOTT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, A KÖZSZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE, AZ ABBÓL ADOTT KEDVEZMÉNYEK

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

6. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL FENNTARTOTT ADATBÁZISOK, ILLETVE NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÓ ADATAI (NÉV,
FORMÁTUM, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, AZ ADATOK FORRÁSA, KÉRDŐÍVES ADATFELVÉTEL ESETÉN A KITÖLTENDŐ KÉRDŐÍV), AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA BEJELENTENDŐ NYILVÁNTARTÁSOKNAK AZ E TÖRVÉNY SZERINTI AZONOSÍTÓ ADATAI; A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL -ALAPTEVÉKENYSÉGE KERETÉBEN – GYŰJTÖTT ÉS FELDOLGOZOTT ADATOK FAJTÁI, A HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, A MÁSOLATKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

7. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV NYILVÁNOS KIADVÁNYAINAK CÍME, TÉMÁJA, A HOZZÁFÉRÉS MÓDJA, A KIADVÁNY INGYENESSÉGE, ILLETVE A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MÉRTÉKE

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

8. A TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSEI ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, AZ ÁLLAMPOLGÁRI KÖZREMŰKÖDÉS (VÉLEMÉNYEZÉS) MÓDJA, ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, A TESTÜLETI SZERV ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, TOVÁBBÁ NYILVÁNOSSÁGA, DÖNTÉSEI, ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVEI, ILLETVE ÖSSZEFOGLALÓI; A TESTÜLETI SZERV SZAVAZÁSÁNAK ADATAI, HA EZT JOGSZABÁLY NEM  KORLÁTOZZA

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

9. A TÖRVÉNY ALAPJÁN KÖZZÉTEENDŐ JOGSZABÁLYTERVEZETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK; A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE BENYÚJTOTT ELŐTERJESZTÉSEK A BENYÚJTÁS IDŐPONTJÁTÓL

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

10. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

11. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK SZAKMAI LEÍRÁSA, AZOK EREDMÉNYEI ÉS INDOKOLÁSUK

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

12. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL VÉGZETT ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

13. * A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE, AZ ILLETÉKES SZERVEZETI EGYSÉG NEVE, ELÉRHETŐSÉGE, AZ INFORMÁCIÓS JOGOKKAL FOGLALKOZÓ SZEMÉLY NEVE

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján a Kincsem Nemzeti Kft. kezelésében levő közérdekű adatok megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

 1. e-mailben:titkarsag@kincsempark.hu,
 2. levélben: Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. székhelyére, az ügyvezetőnek címezve: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.

14. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS EREDMÉNYEI, IDŐBELI VÁLTOZÁSUK

Statisztikai adatgyűjtés: Letöltés

15. A KÖZÉRDEKŰ ADATOKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS ADOTT SZERVRE VONATKOZÓ ADATAI

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

16. AZON KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK LISTÁJA, AMELYEKBEN A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV AZ EGYIK SZERZŐDŐ FÉL

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

17. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LÉVŐ KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

18. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Vezető tisztségviselők Letöltés
Vezető tisztségviselők elérhetőségei Letöltés
Szerződések

2024
2023
2022

 

19. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LEVŐ, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁRA ELÉRHETŐ KULTURÁLIS KÖZADATOK LISTÁJA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORMÁTUMOK MEGJELÖLÉSÉVEL, VALAMINT A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV KEZELÉSÉBEN LEVŐ,

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

20. * A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUSAN SZERKESZTHETŐ VÁLTOZATA

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

21. * A 19. SOR SZERINTI KÖZADATOK ÉS KULTURÁLIS KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁÉRT FIZETENDŐ DÍJAK ÁLTALÁNOS JEGYZÉKE, A DÍJSZÁMÍTÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ TÉNYEZŐKKEL EGYÜTTESEN

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

22. * A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

23. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL MEGKÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT KÖTÖTT KIZÁRÓLAGOS JOGOT BIZTOSÍTÓ MEGÁLLAPODÁSOK SZERZŐDŐ FELEINEK MEGJELÖLÉSE, A KIZÁRÓLAGOSSÁG IDŐTARTAMÁNAK, TÁRGYÁNAK, VALAMINT A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB LÉNYEGES ELEMEINEK MEGJELÖLÉSE

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

24. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KÖTÖTT, A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINT

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

25. * A KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI AZON JOGSZABÁLY, KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZ, KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGY MÁS KÖTELEZŐ ERŐVEL BÍRÓ DOKUMENTUM (VAGY AZ ANNAK ELÉRHETŐSÉGÉRE MUTATÓ HIVATKOZÁS), AMELY AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTHATÓ KÖZADAT GYŰJTÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS TERJESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGEK JELENTŐS RÉSZÉNEK SAJÁT BEVÉTELBŐL VALÓ FEDEZÉSÉT ÍRJA ELŐ A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV RÉSZÉRE

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

26. MEGFELELÉSI TANÁCSADÓ

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében dr. Balázs Gábor.

27. INTEGRITÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében Letöltés.

28. SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNYEK ÉS PANASZBEJELENTÉS

Az ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:

 1. postai úton (1101 Budapest, Albertirsai út 2-4)
 2. elektronikus levélben (panaszkezeles@kincsempark.hu)

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

A KÖZTULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TAKARÉKOSABB MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY ALAPJÁN

1. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÉVES KÖLTSÉGVETÉSE, SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT BESZÁMOLÓJA VAGY ÉVES KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓJA

A társaság beszámolóinak megtekintéséhez kérem kattintson az alábbi linkre, és írja be a szükséges adatokat a kereséshez:
Megtekintés

2. A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVNÉL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁRA ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAIRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTETT ADATOK, ILLETVE ÖSSZESÍTVE A VEZETŐK ÉS VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ILLETMÉNYE, MUNKABÉRE, ÉS RENDSZERES JUTTATÁSAI, VALAMINT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE, AZ EGYÉB ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK FAJTÁJA ÉS MÉRTÉKE ÖSSZESÍTVE

Átlagos statisztikai állományi létszám: 24 fő (2022.12.31) Juttatásokra vonatkozó összesített adatok: A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.-nél 2022 évi munkaviszonyból származó juttatások összesen 113 592 e.Ft. A vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai a 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet III/2. pontja alapján: Letöltés

3. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJEINEK NEVÉRE, A TÁMOGATÁS CÉLJÁRA, ÖSSZEGÉRE, TOVÁBBÁ A TÁMOGATÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSI HELYÉRE VONATKOZÓ ADATOK, KIVÉVE, HA A KÖZZÉTÉTEL ELŐTT A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁST VISSZAVONJÁK VAGY ARRÓL A KEDVEZMÉNYEZETT LEMOND

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

4. * AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS PÉNZESZKÖZEI FELHASZNÁLÁSÁVAL, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSHOZ TARTOZÓ VAGYONNAL TÖRTÉNŐ GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ, ÖTMILLIÓ FORINTOT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ ÁRUBESZERZÉSRE, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSRA, SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE, VAGYONÉRTÉKESÍTÉSRE, VAGYONHASZNOSÍTÁSRA, VAGYON VAGY VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG ÁTADÁSÁRA, VALAMINT KONCESSZIÓBA ADÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK MEGNEVEZÉSE (TÍPUSA), TÁRGYA, A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK NEVE, A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE, HATÁROZOTT IDŐRE KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉBEN ANNAK IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ EMLÍTETT ADATOK VÁLTOZÁSAI, A VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI CÉLÚ BESZERZÉSEK ADATAI ÉS A MINŐSÍTETT ADATOK, TOVÁBBÁ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY 9. § (1) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI BESZERZÉSEK ÉS AZ AZOK EREDMÉNYEKÉNT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ADATAI KIVÉTELÉVEL

Szerződések: Letöltés

5. A KONCESSZIÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT NYILVÁNOS ADATOK (PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK, PÁLYÁZÓK ADATAI, AZ ELBÍRÁLÁSRÓL KÉSZÍTETT EMLÉKEZTETŐK, PÁLYÁZAT EREDMÉNYE)

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

6. * A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL NEM ALAPFELADATAI ELLÁTÁSÁRA (ÍGY KÜLÖNÖSEN EGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA, FOGLALKOZTATOTTAI SZAKMAI ÉS MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEI SZÁMÁRA, FOGLALKOZTATOTTJAI, ELLÁTOTTJAI OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZERVEZET TÁMOGATÁSÁRA, ALAPÍTVÁNYOK ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSRE) FORDÍTOTT, ÖTMILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KIFIZETÉSEK

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

7. AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK LEÍRÁSA, AZ AZOKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.

8. KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. esetében nincs ilyen adat.